Regulamin kształcenia z dnia 06.02.2018

 
(forma kształcenia: kursy medyczne grupa 1, poz. 2 wg tabeli punktacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz.U. nr 231, poz. 2326) obejmuje zgodnie z wymogami UCHWAŁY Nr 104/05/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia, § 4, punkt 2:
I. Sposób organizacji i tryb kształcenia.
II. Zasady i tryb naboru uczestników.
III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.
IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne.
V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.
VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.
VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.
VIII. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty.
I. Sposób organizacji i tryb kształcenia
1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący podyplomowo lekarzy dentystów i lekarzy stażystów oraz studentów stomatologii, Hager Polonia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 52-214 Wrocław, ul. Gałczyńskiego 23.
2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenie odbywa się w salach szkoleniowych na terenie całej Polski.
3. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznych i zajęć warsztatowych.
4. Szkolenia wykładowe obejmują komputerowe prezentacje slajdowe i VCD/DVD (projektor multimedialny, duży ekran) skupiające się na wybranej metodzie leczenia lub technice, w zależności od tematyki także z pokazem praktycznym. Szkolenia mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.
5. Szkolenia warsztatowe standardowo odbywają się w małych grupach do 12 osób. Każdy z uczestników ma przygotowane stanowisko pracy. Ćwiczenia polegają na równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą prowadzącego, z wykorzystaniem potrzebnych narzędzi, urządzeń oraz materiałów. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym, jednodniowym.
II. Zasady i tryb naboru uczestników
1. Informacje o szkoleniach publikowane są w internecie na stronie www.hager.com.pl , są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie, bądź przez e-mail.
3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.
4. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY .
III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
1. Dostęp do kursów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych.
2. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na liście obecności przygotowanej przez organizatora bezpośrednio przed szkoleniem.
4. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat. Faktura Vat za wniesioną opłatę jest wystawiona w ciągu 7 dni
6. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
7. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu na stronie internetowej www.hager.com.pl
IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne
1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.
2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).
3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.
5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, żeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny i stomatologii oraz własnych doświadczeniach klinicznych, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.
6. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić wykład w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie szkolenia.
7. Prowadzący szkolenie warsztatowe jest zobowiązany do bieżącego nadzorowania i kierowania pracą poszczególnych uczestników, w gotowości udzielania odpowiedzi, wskazówek i porad na wynikające w trakcie pracy problemy.
8. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej ankiecie wypełnianej przez uczestników.
V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
1. Na części teoretycznej szkolenia przewidziane są pytania w formie ustnej, zadawane uczestnikom.
2. Szkolenia warsztatowe nie przewidują formalnego sposobu indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy. Szkolenia tego typu polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego, i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jaki i uczestników oraz dyskusję.
VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
1. Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności.
2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:
1. imię i nazwisko kursanta
2. tytuł szkolenia
3. data i miejsce szkolenia
4. imię i nazwisko prowadzącego, z tytułem zawodowym/naukowym
5. podpis prowadzącego
6. podpis kierownika naukowego
7. nazwa organizatora
8. informacje o ewentualnej akredytacji Okręgowej Izby Lekarskiej (m.in. liczba punktów edukacyjnych)
VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu
1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, honorarium wykładowcy itp.).
2. Wysokości opłat:
1. Warsztat z artykulatorem Panadent i analizatorem twarzowo-zębowym Koisa. Pacjenci z zaburzeniami estetycznymi i funkcjonalnymi narządu żucia 600 PLN
3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY .
VIII. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty
1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy dentystów.
1. Dokonana przez Klienta rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. udziału w szkoleniu podyplomowym skierowanym do lekarzy dentystów i/lub techników dentystycznych i/lub personelu pomocniczego pracującego w gabinetach dentystycznych w tym asystentek, higienistek dentystycznych i/lub do studentów. Rezerwacja może nastąpić przez przez e-mail bądź telefonicznie.
2. Po dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje ze strony biura firmy Hager Polonia Sp. z o.o. elektroniczne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji uczestnictwa w programie szkoleniowym. Jest to za każdym razem rodzaj potwierdzenia rezerwacji. Na 14 dni przed szkoleniem organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia rezerwacji w przypadku braku wpłaty na wskazane konto bankowe.
3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz stawienia się tychże uczestników.
4. Po dokonaniu rezerwacji klient w formie elektronicznej lub pisemnej otrzymuje (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany kurs lub program szkoleniowy oraz szczegółowe informacje organizacyjne.
2. Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym
1. Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy Hager Polonia Sp. z o.o. wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział w kursie, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie elektroniczne lub pisemne, w tym telefoniczne). Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. ewentualnie gotówkowo.
2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie lub programie szkoleniowym w nieprzekraczalnym terminie, który każdorazowo jest publikowany i/lub podawany ustnie i/lub w imiennej korespondencji do klienta – osoby dokonującej rezerwacji i zgłoszenia, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego kursu lub programu przygotowanego i organizowanego przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o.
3. Brak w nieprzekraczalnym terminie lub bezpośrednio po nim (z uwzględnieniem czasu na wpływ przekazu lub przelewu) odnotowania wpłaty ze strony klienta – osoby bądź osób dokonujących rezerwacji i zgłoszenia udziału w kursie lub programie szkoleniowym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o., może powodować całkowite anulowanie takiego zgłoszenia oraz rezerwacji miejsca.
3. Świadczenia, ceny.
1. Hager Polonia Sp. z o.o. ma obowiązek na życzenie klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Dane zawarte w tych materiałach są dla firmy Hager Polonia Sp. z o.o. zasadniczo wiążące.
2. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. nie są dla niej wiążące.
3. Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. wyrażone są w PLN.
4. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
1. Przed rozpoczęciem kursu z oferty firmy Hager Polonia Sp. z o.o. Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem ). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy Hager Polonia Sp. z o.o.
2. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały 100% opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie firmy Hager Polonia Sp. z o.o. zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy Hager Polonia Sp. z o.o., obowiązani są pokryć koszty rezygnacji.
3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie przygotowanym i zorganizowanym prze firmę Hager Polonia Sp. z o.o. wynoszą na osobę
do 14 dnia przed kursem – bezpłatnie
od 14 dnia do dnia rozpoczęcia 50% ceny kursu
4. Na życzenie klienta i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość „zmiany umowy – rezerwacji” w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy Hager Polonia Sp. z o.o. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty firmy Hager Polonia Sp. z o.o. Pod pojęciem „zmiany umowy – rezerwacji” rozumie się zmianę terminu i miejsca uczestnictwa w kursie. Do chwili rozpoczęcia kursu Klient ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Klient każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro firmy Hager Polonia Sp. z o.o. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Klienta lub osób wskazanych przez klienta są egzekwowane natychmiastowo.
5. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych.
1. Hager Polonia Sp. z o.o. ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia (telefonicznie, e-mailem bądź pisemnie) jeżeli:
wymagana lub określona przez Hager Polonia Sp. z o.o. liczba uczestników nie zostanie osiągnięta
nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.
6. Odpowiedzialność.
1. Hager Polonia Sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. Hager Polonia Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za:
należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego;
odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;
zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych firmy Hager Polonia Sp. z o.o.
3. Hager Polonia Sp. z o.o. nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.
7. Postanowienia ogólne.
1. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych
3. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 06.02.2018 roku.

Anna Biernacka-Świenc
Hager Polonia Sp. z o.o.