Wykład online: Stomatologiczna medycyna snu zgodna z evidence-based medicine

25 czerwca 2021 | godz.: 18.00

Termin wykładu: 25.06.2021 r. godzina 18.00

Czas wykładu: około 150 minut i 30 minut dyskusja

Tytuł wykładu: Stomatologiczna medycyna snu zgodna z evidence-based medicine

Abstrakt: Zaburzenia snu manifestujące się w rejonie czaszki twarzowej dotyczą około 40% polskiej populacji. Do zaburzeń tych należą m.in.: bruksizm w czasie snu, bezdech senny, mioklonie ustno-żuchwowe, nocna padaczka czołowa oraz nocne napady drgawkowe niepadaczkowe. Znaczne rozpowszechnienie problemu i liczne sprzeczne doniesienia oraz informacje determinują potrzebę przedstawienia zagadnienia zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine). Najistotniejsze z punktu widzenia stomatologa są bruksizm oraz bezdech senny, które posiadają złożoną etiologię i mogą współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Nadrzędnym celem wykładu jest omówienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału bruksizmu oraz bezdechu sennego. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem zaburzeń snu manifestujących się w rejonie czaszki twarzowej z holistycznego punktu widzenia.

Cena: 300 zł

Wykład poprowadzi: prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz, specjalista protetyki stomatologicznej

Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kierownik Poradni Dysfunkcji Narządu Żucia Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu

Redaktor Naczelny czasopisma Dental and Medical Problems

Właściciel prywatnej praktyki stomatologicznej specjalizującej się w leczeniu zaburzeń skroniowo- żuchwowych, bólu ustno-twarzowego i zaburzeń snu manifestujących się w rejonie czaszki twarzowej

Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2010 jest zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a od 2012 jest wykładowcą wizytującym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Naukowo zajmuje się etiologią, diagnostyką i leczeniem zaburzeń skroniowo-żuchwowych, stomatologiczną medycyną snu oraz badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii. Trzykrotny laureat różnych programów stypendialnych, które umożliwiły mu prowadzenie projektów naukowych w Niemczech. Praktyczne szkolenia podyplomowe z zakresu artykulacji, okluzji i szyn zwarciowych, odbywał w renomowanych ośrodkach w Austrii i Niemczech. W 2013 roku obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”. W 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku otrzymał Nagrody Indywidualne I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem Jeffreya P. Okesona, DMD. Autor oraz współautor ponad 80 artykułów naukowych oraz 40 doniesień zjazdowych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Dental and Medical Problems oraz członkiem rad naukowych czasopism: Journal of Clinical Medicine, Journal of Stomatology, Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs oraz The Open Dentistry Journal. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”. Od 2016 prowadzi autorskie kursy dla lekarzy stomatologów w zakresie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu, okluzji i systemów artykulacyjnych. W 2017 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA oraz zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W 2018 roku odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA). W 2019 roku uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2020 roku stanowisko profesora. Klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego oraz stomatologicznej medycynie snu i kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia. Jest członkiem następujących międzynarodowych towarzystw naukowych: International Association for Dental Research, International Network for Orofacial pain & Related disorders Methodology (INfORM) oraz European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction. Jest jednym z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego. W 2020 roku badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, należącym do Grupy Wydawniczej Nature (link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41598-020-64615-y). Jest również jednym z odkrywców związków bruksizmu sennego z ogólnoustrojowym stanem zapalnym, sennością, stresem oraz zaburzeniami hormonalnymi, które zostały opisany w czasopiśmie Nature and Science of Sleep (link do artykułu: https://www.dovepress.com/determination-of-inflammatory-markers-hormonal-disturbances-and-sleepi-peer-reviewed-article-NSS).

Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu,          dzięki czemu został on jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w historii polskiej medycyny.